WELKOM WELKOM
We heten u van harte welkom op onze site waarop we u op de hoogte proberen te houden van het wel en wee in de gemeente.


Onze predikant


Sinds  20 januari 2019 is ds. M. Krooneman predikant van de hervormde (streek)gemeente Noordhorn-Saaksum. Hij woont in de pastorie op Oosterweg 11 in Noordhorn. Telefoon: 0594 528891. Email: predikantnoordhorn@gmail.com. Schroom niet om contact op te nemen!

EREDIENSTEN I.V.M. CORONA-MAATREGELEN

17 december 2020

Erediensten Noordhorn
N.a.v. de verscherpte maatregelen van afgelopen week heeft de kerkenraad besloten de erediensten in fysieke vorm verder af te schalen. In zowel de kerk als De Wegwijzer worden minder mensen uitgenodigd dan voorheen, namelijk 2 groepen per locatie per dienst. Hiermee blijven we ruim onder het aantal van 30 mensen per dienst, zoals door de PKN als maximum is geadviseerd voor fysieke bijeenkomsten. Voor onze gemeente betekent dit dat iedereen die zich heeft aangemeld één keer per zondag een eredienst kan bijwonen, hetzij in de kerk hetzij in de Wegwijzer. Kinderoppas blijft aanwezig in de morgendiensten. Verder adviseren we bij alle bewegingen in de binnenruimte (voor en na de dienst) zoveel mogelijk een mondkapje te dragen. Uiteraard gelden alle andere maatregelen (zie hieronder) nog steeds, en er wordt niet live gezongen. Op deze manier hopen we dat de erediensten op een veilige manier voortgang kunnen vinden.

Als u zich hebt aangemeld om de diensten bij te wonen krijgt u, net als tot nog toe gebruikelijk, in de loop van de week een mail met een uitnodiging. Wilt u zich aanmelden voor de erediensten? Dat kan bij de coördinator, ouderling-kerkrentmeester R. Koopman: eredienstnoordhorn@gmail.com / 0594-591410.

Alle erediensten zijn ook online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn. Wilt u, mogelijk naar aanleiding van een dienst, contact met onze predikant ds. M. Krooneman, schroom dan niet: predikantnoordhorn@gmail.com / 0594-528891.

Erediensten Saaksum
Omdat het aantal vaste bezoekers van de diensten in Saaksum klein is en past binnen het huidige advies, blijven de diensten voortgang vinden op de tot nu toe gebruikelijke manier.

Andere kerkelijke activiteiten
Behalve de erediensten worden andere kerkelijke activiteiten afgelast gedurende de huidige lockdown. Dat betekent dat er in ieder geval tot en met 19 januari geen catechese, kringen en verenigingen worden gehouden. Na deze datum hopen we dat er meer kan.

Laten we het juist in deze tijd verwachten van de HEERE onze God Die heel het wereldgebeuren en ook ons persoonlijke leven in Zijn trouwe vaderhanden houdt.

---

Maatregelen tijdens de erediensten
Om alles in goede orde en veilig te laten verlopen heeft de kerkenraad het volgende besloten:
  • Behalve wanneer men tot hetzelfde huishouden behoort houdt ieder 1,5 meter afstand tot anderen.
  • Mensen in de risicogroep (ouderen, kwetsbaren) wordt geadviseerd te overwegen of kerkbezoek verstandig is. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis.
  • In de morgendiensten in Noordhorn is er kinderoppas aanwezig in De Wegwijzer.
  • Zorg dat u als bezoeker ruim op tijd aanwezig bent, want het op een goede manier vullen van de kerkzaal kost meer tijd dan gebruikelijk. Om dit in goede banen te leiden zijn er coördinatoren in de kerk aanwezig.
  • Het toilet wordt in principe niet gebruikt, evenals de garderobe. Houdt u uw eventuele jas aan, of leg hem in de bank voor of achter u (daar is nu ruimte genoeg).
  • Voor psalm- en gezangboeken en bijbels geldt hetzelfde: neem die zoveel mogelijk mee van thuis. Voor wie er geen heeft liggen in de kerk exemplaren, in twee aparte dozen voor de morgen- en avonddienst, zodat elk boek slechts eenmaal per zondag wordt gebruikt.
  • Er wordt niet gezongen in de erediensten. In plaats daarvan worden er opnames afgespeeld van eerder gehouden samenzang. Zo klinkt toch de tekst van psalmen en gezangen, terwijl het risico op verspreiding van het virus door live samenzang wordt beperkt.
  • Er wordt in de diensten voorlopig niet gecollecteerd. De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404).
  • Na de dienst wordt de kerkzaal van achteruit weer leeggemaakt. Verlaat uw bank pas als de banken achter u leeg zijn en volg de aanwijzingen van de coördinatoren op. 
terug