De kerkenraad De kerkenraad
De Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum neemt in de Protestantse Kerk in Nederland een plaats in en heeft één fulltime predikantsplaats. Als Hervormde gemeente hebben wij gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ons te profileren als Hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland conform kerkorde art. II.2: Wij weten ons gebonden aan de gereformeerde belijdenis, conform het aanvullende besluit van 12 december 2003 bij het verenigingsbesluit genomen.

Persoonlijk contact
De kerkenraad ziet het persoonlijk contact tussen de ambtsdragers en de leden van de gemeente als een wezenlijk onderdeel van haar werk. Daarom hecht zij ook grote waarde aan het huisbezoek, zowel van de predikant als van de ouderling. Het is van groot belang dat een kerkenraad weet wat er leeft en speelt bij de gemeenteleden.

Juist in het persoonlijk contact kunnen zowel de eigen omstandigheden van betrokkene(n) alsook de geloofsvragen aan de orde komen. Tijdens zo'n pastoraal bezoek openen we dan ook graag met elkaar de Bijbel om een Woord van God in de concrete situatie te horen, en sluiten we het gesprek met gebed af waarin we het besprokene bij de Heere neerleggen.

Naast ambtsdragers zijn ook bezoek(st)ers in de gemeente actief. Zij richten zich voornamelijk op het bezoeken van de oudere gemeenteleden.

Samenstelling en preses.
De kerkenraad van onze streekgemeente bestaat uit tien personen.
Het moderamen van de kerkenraad (dagelijks bestuur) bestaat uit de predikant, de preses en scriba. Zij bereidt de kerkenraadsvergadering voor en brengt eventueel advies uit.

De kerkenraad vergadert in principe één maal in de maand
 
Predikant en ouderlingen Predikant en ouderlingen
lees meer »
 
Diaconie Diaconie
lees meer »