Beleidsplan 2020 - 2023 Beleidsplan 2020 - 2023
                
         Het beleidsplan van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum in door de kerkenraad                         vastgestesteld voor de periode 2020 - 2023

 Inleiding
 
Dit document is het beleidsplan van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum. Uitgangspunt voor het gemeente-zijn van deze streekgemeente is:
 
 • In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron van de prediking en enige regel van het geloof, in gemeenschap met de belijdenis der vaderen, willen wij belijdenis doen van de zelfopenbaring van de Drieenige God;
 • in al onze bijeenkomsten, uitingen en verbanden willen wij belijden dat Jezus Christus het Hoofd van de Kerk en de Heere van de wereld is;
 • tevens nemen wij ons voor te weren al wat dit belijden weerspreekt.[1]

Dit beleidsplan is in beheer van de kerkenraad van de streekgemeente en wordt jaarlijks in zijn vergaderingen vastgesteld. Per hoofdstuk wordt in dit beleidsplan een beschrijving gegeven van de activiteiten die in de streekgemeente plaatsvinden. Tevens worden voornemens verwoord, die ter hand genomen kunnen worden, om als levende gemeente van Christus te groeien tot eer van God en tot heil van de naaste. Aan het eind van dit beleidsplan is een samenvatting van deze voornemens opgenomen. Naar aanleiding hiervan kunnen concrete afspraken worden gemaakt om te komen tot de uitvoering van deze voornemens.

 Inhoudsopgave

Inleiding. 1

I      De Hervormde gemeenten van Noordhorn en Saaksum in historisch perspectief 4
I.1       Noordhorn. 4
I.2       Saaksum.. 4
I.3       Hervormde streekgemeente. 4

II     Identiteit 5
II.1      Geestelijke identiteit 5
II.2      Positionering binnen de Protestantse Kerk in Nederland. 5
II.3      Modaliteit 5

III        Structuur van de streekgemeente. 5
III.1     Structuur en organisatie. 5
III.2     Consulentschap. 6

IV        De kerkenraad. 6
IV.1     Samenstelling en vergaderfrequentie. 6
IV.2     Predikant 6
IV.3     Consistorie. 6
IV.4     Diaconie. 7
IV.5     Het college van kerkrentmeesters. 7
IV.6     Verkiezing van ambtsdragers. 7
IV.7     Verkiezing van een predikant 8
IV.8     Moderamen. 8
IV.9     Commissie van Bijstand. 8
IV.10      Stichting tot Behoud van de Hervormde Kerk Noordhorn. 8

V     Prediking en eredienst 8
V.1      Prediking. 8
V.2      Liturgie en eredienst 9
V.3      Instructies voor gastpredikanten. 10
V.4      Formulieren. 10
V.5      Heilige Doop. 10
V.6      Heilig Avondmaal 10
V.7      Belijdenis van het geloof 11
V.8      Huwelijksbevestiging. 11
V.9      Huwelijksbevestiging na scheiding of samenwonen. 11
V.10    Overlijden. 12
V.11    Crematie. 12
V.12    Fotograferen tijdens de diensten. 12

VI        Pastoraat 13
VI.1     Bezoekwerk predikant 13
VI.2     Bezoekwerk ouderlingen. 13

VII       Vorming en toerusting. 13
VII.1       Algemeen. 13
VII.2       Jeugdwerk. 13
VII.3       Zondagschool 14
VII.4       Clubwerk. 14
VII.5       Catechese. 14
VII.6       Bijbelkring. 14
VII.7       Vrouwenvereniging ‘In liefde dienende’ 15
VII.8       Gesprekskring. 15
VII.9       Ochtendvrouwenkring. 15
VII.10     Gebedskring. 15
VII.11     Jonge gezinnenkring. 15

VII       Missionaire roeping. 15
VIII.1      Algemeen. 15
VIII.2      Evangelisatiecommissie. 16

IX        Beleidsvoornemens. 16I           De Hervormde gemeenten van Noordhorn en Saaksum in historisch perspectief

I.1        Noordhorn
Het kerkgebouw dat in gebruik is bij de Hervormde gemeente van Noordhorn is waarschijnlijk niet eerder gebouwd dan in de dertiende eeuw, aangezien gebruik is gemaakt van bakstenen.[2] De eenvoudige, rechthoekige zaalkerk is gelegen op een van zuid naar noord gerichte zandrug in het Groningse Westerkwartier, die in het begin van onze jaartelling nog was omgeven door een moeras en door de zee. De kerk is gebouwd in de periode waarin de Rooms-Katholieke Kerk nog ongedeeld was. In de zuidoostelijke hoek van het kerkgebouw bevindt zich als overblijfsel van de toenmalige eredienst nog de zogenaamde piscina. Dit was de nis waarin de priester zijn handen waste en waarin hij het liturgisch vaatwerk kon afspoelen. Nadat de Spaanse bezetting van de stad Groningen in juli 1594 door prins Maurits van Oranje ongedaan was gemaakt, ging de gehele provincie met behulp van het zogenaamde Tractaat van Reductie over tot de ‘nieuwe’ geloofsrichting, namelijk die van de Hervorming. In 1610 kreeg Noordhorn zijn eerste Hervormde predikant, in de persoon van ds. Gerhard Johannes.
               Het interieur van ons kerkgebouw wordt versierd door een rijk van houtsnijwerk voorziene preekstoel die dateert uit het jaar 1718, en door een vijftal zogenaamde ‘herenbanken’, waarvan de meeste zijn vervaardigd in de zeventiende en de achttiende eeuw. Bijzonder is ook de Avondmaalstafel uit het midden van de zeventiende eeuw. In 1898 werd voor het eerst een orgel in gebruik genomen ter ondersteuning van de gemeentezang. Het orgel is in 2019 grondig gerestaureerd.

I.2        Saaksum
Het dorp Saaksum komt reeds voor op een vijftiende-eeuwse lijst van kerspelen in het bisdom Munster. Er zijn nog oudere gegevens. Het zegel van Humsterland, gehecht aan een oorkonde van 9 september 1361 vertoont drie kerken, welke naar alle waarschijnlijkheid de Rooms katholieke parochies Oldehove, Niehove en Saaksum voorstellen. In 1849 werd de oude kerk van Saaksum wegens bouwvalligheid afgebroken, maar bleef de oude toren gespaard. De preekstoel dateert uit de zeventiende eeuw, terwijl in 1933 het huidige pijporgel werd aangeschaft. Voordien had de kerk een harmonium. Het orgel is afkomstig uit Dordrecht. Over de kerkelijke geschiedenis van Saaksum is weinig bekend. De kerk was volgens een akte gewijd aan St. Katharina. Na de Reformatie kreeg Saaksum in 1619 een eigen predikant en heeft die behouden tot 1968.

I.3        Hervormde streekgemeente
In het jaar 1969 zijn de Hervormde gemeenten van Noordhorn en Saaksum bijeengebracht in een zogenaamde combinatie van gemeenten. Op het moment van de vorming van deze combinatie behoorde daar ook de Hervormde gemeente van Niezijl toe. Deze heeft zich na 1 januari 1991 gevoegd bij de Hervormde gemeente van Grijpskerk. Doordat het ledenbestand van de Hervormde gemeente van Saaksum vergrijsde en het moeilijker werd om te voorzien in de ambten die de kerkorde voorschrijft, is in het jaar 2013 besloten over te gaan tot de vorming van een zogenaamde streekgemeente. Bij de oprichting van deze streekgemeente, met ingang van 1 juli 2013, is het kerkrentmeesterlijk en diaconaal vermogen van de beide gemeenten samengevoegd, en is de Hervormde gemeente van Saaksum omgevormd tot een zogenaamde ‘huisgemeente’ (volgens Ordinantie 2.17.4 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland). De streekgemeente wordt sindsdien gediend door een streekkerkenraad, waarvan de leden afkomstig kunnen zijn uit beide gemeenten. Aan één van de kerkenraadsleden is in het bijzonder het contact met de huisgemeente toevertrouwd.
               Dat de gemeente na ruim vier eeuwen van kerkelijke presentie in gereformeerde zin nog altijd mag voortbestaan, schrijven wij met dankbaarheid toe aan de trouw en goedheid van onze God alleen.
II         Identiteit
 
II.1       Geestelijke identiteit

Overeenkomstig de artikelen I.1 tot en met I.3 van de protestantse kerkorde, weten we ons als gemeente ‘gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk, die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.’ Wij belijden ons geloof in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius – waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke Kerk – en in de catechismus van Heidelberg, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels – waardoor de kerk zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.
 
II.2       Positionering binnen de Protestantse Kerk in Nederland

Bij de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland in het jaar 2004 hebben de toenmalige kerkenraden namens beide gemeenten een tweetal documenten ondertekend, namelijk de ‘Verklaring inzake de verbondenheid met het gereformeerd belijden’ alsook het zogenaamde ‘Convenant van Alblasserdam’. In deze documenten, die als bijlage bij dit beleidsplan zijn opgenomen, wordt onder meer verwoord dat we ‘kerk willen blijven op basis van Schrift en belijdenis’ en dat het ons verlangen is ‘dat heel de kerk waarachtig belijdende kerk zal zijn, levend overeenkomstig het Woord van God’. Ook wordt daarin onder woorden gebracht, dat ‘binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke en appellerende prediking’ en dat de Bijbel geldt als ‘het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven’. En dat we ons geroepen weten om te weerspreken ‘alles wat met het gereformeerd belijden in strijd is’.
               Vanuit deze positie nemen we uit overtuiging deel aan het gesprek zoals dat gevoerd wordt binnen de classis Groningen-Drenthe van de Protestantse Kerk in Nederland. Om het contact te bewaren met andere gemeenten in onze regio die het gereformeerd belijden zijn toegedaan, zijn we na de kerkfusie in 2004 toegetreden tot de zogenaamde ‘rechtzinnige ring Ommelanden’.
 
II.3       Modaliteit

Sinds het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw wordt onze gemeente gediend door predikanten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (tegenwoordig: Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland). Dit gegeven beantwoordt aan een verlangen naar een Bijbelse prediking met aandacht voor de ontwikkeling van een persoonlijk geloofsleven in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus, Die de enige Naam draagt onder de hemelen gegeven, door welke wij moeten behouden worden (Hand. 4:12).


III        Structuur van de streekgemeente

III.1      Structuur en organisatie
Sinds de oprichting van de streekgemeente is de gemeente van Saaksum omgevormd tot een zogenaamde ‘huisgemeente’. Deze aanduiding is afkomstig uit onze kerkorde en zegt niets over de manier waarop de gemeente samenkomt. Ook na 1 juli 2013 komen de Saaksumse leden van onze gemeente op zondag samen in het kerkgebouw in Saaksum, alwaar onder verantwoordelijkheid van de streekkerkenraad een reguliere eredienst wordt gehouden. In de regel doet in deze eredienst van onze huisgemeente het ‘Saaksumse’ lid van de streekkerkenraad dienst, samen met één of meer andere ambtsdragers die door de streekkerkenraad volgens rooster naar de Saaksumse eredienst worden afgevaardigd.
               De hervormde gemeente van Noordhorn is bij de oprichting van de streekgemeente als ‘dragende’ gemeente intact gebleven. Wel zijn alle ambtsdragers automatisch afgevaardigd naar de streekkerkenraad, en inmiddels wordt er alleen nog in de hoedanigheid van streekkerkenraad vergaderd. Deze streekkerkenraad draagt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het geheel van de streekgemeente. De organisatie van het leven en werken van onze streekgemeente is bij de oprichting vastgelegd in een regeling, die door de kerkenraad wordt bewaard. In deze regeling is vastgelegd hoe de streekkerkenraad is samengesteld, wat de werkwijze van de streekkerkenraad is, hoe besluitvorming plaatsvindt, hoe een predikant wordt gekozen, en hoe de vermogensrechtelijke, kerkrentmeesterlijke en diaconale belangen worden behartigd.

III.2      Consulentschap
Het is de wens van de streekgemeente om in geval van een vacature een beroep te doen op een predikant van gelijke signatuur zoals in paragraaf II.1 is beschreven. De toewijzing van het consulentschap berust bij het moderamen van de ‘rechtzinnige ring Ommelanden’, waaronder onze streekgemeente ressorteert.


IV        De kerkenraad

IV.1      Samenstelling en vergaderfrequentie
De kerkenraad van de streekgemeente bestaat uit één predikant, vijf ouderlingen, drie diakenen en  twee ouderlingen-kerkrentmeester. Aan één van de leden van de streekkerkenraad is in het bijzonder het contact met de huisgemeente van Saaksum toevertrouwd. In de regel vergadert de kerkenraad maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De kerkenraadsvergaderingen zijn niet openbaar.

IV.2      Predikant
Onze gemeente heeft een voltijds predikantsplaats. De predikant is ‘in het bijzonder geroepen tot de bediening van Woord en sacramenten, de verkondiging van het Woord in de wereld, de herderlijke zorg en het opzicht en het onderricht en de toerusting’[3]. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Die zijn van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Als vervolg op de prediking wordt van de predikant verwacht dat hij zorgt voor toerusting en vorming van zowel de kerkenraad als de gemeente. Door middel van pastoraat, apostolaat, diaconaat, catechese, kring- en jeugdwerk vindt deze zorg plaats.
               Tevens wordt van de predikant gevraagd dat hij zich bewust is van de specifieke plaats die de streekgemeente in een kerkelijk andersdenkende omgeving inneemt, en mede gestalte geeft aan onze specifieke roeping hierin.  Ook is hij geroepen gebruik te maken van de door de Protestantse Kerk voorgeschreven Permanente Educatie, waartoe de kerkenraad hem, in onderling overleg, de ruimte en de mogelijkheden biedt. De predikant is aan de streekgemeente als geheel verbonden, en zal zijn pastorale arbeid naar redelijkheid verdelen over onze beide gemeenten.

IV.3      Consistorie
De wijkouderlingen vormen samen met de predikant het ‘consistorie’. De wijkouderling is geroepen herderlijke zorg te besteden aan de gemeente als gemeenschap. Hij heeft, samen met de predikant, het opzicht over leer en leven van de gemeente. De eerste taak van de ouderlingen is toe te zien op de leer van prediking, catechese en geestelijk onderwijs. Kortom: de inhoud van de geestelijke vorming. Daarnaast zijn zij belast met het toezien op het geestelijk welzijn van de gemeente en de individuele gemeenteleden. Zij doen dat door middel van huisbezoek. Het consistorie komt een aantal keren per jaar bij elkaar om pastorale aangelegenheden te bespreken en elkaar in deze taak te bemoedigen en ondersteunen.

IV.4      Diaconie
De diakenen zijn geroepen tot de opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in eigen omgeving, eigen land en daarbuiten. Ook het dienen aan de tafel des HEEREN behoort tot hun taak. De diakenen geven leiding aan de inzameling van de gaven, die nodig zijn voor de verzorging van de naaste ver weg en dichtbij. Dit inzamelen wordt gedreven door de liefde van Christus. De diakenen bieden bijstand en vertroosting aan allen die persoonlijk of maatschappelijk hulp behoeven. Het is een concretisering van het gebod ‘de naaste lief te hebben als jezelf’. Dit betekent derhalve vertroosting en hulpverlening op basis van barmhartigheid en gelijkwaardigheid en niet op basis van afhankelijkheid. De diaconie richt zijn aandacht op de volgende terreinen:
 • het opstellen van een collecterooster om gaven in te zamelen t.b.v. hulpbehoevende medemensen in eigen gemeente en in binnen en buitenland;
 • het kiezen van doelen en vormen van hulpverlening;
 • de diaconale taken rondom de viering van het Heilig Avondmaal;
 • het organiseren van de autodienst t.b.v. gemeenteleden die de kerkdiensten niet op eigen  gelegenheid kunnen bezoeken;
 • het verzorgen van kerkradio of cdopnames voor gemeenteleden die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken;
 • het verzorgen van de bloemengroet aan gemeenteleden;
 • het rondbrengen van gedrukte liturgieën behorend bij bijzondere diensten;
 • het innemen van verzamelde goederen t.b.v. de Voedselbank op de bid en dankdagen;
 • de samenwerking op diaconaal vlak in het kerkelijk platform Westerkwartier. Deze samenwerking heeft met name ten doel armoede en eenzaamheid te bestrijden.

Het college van diakenen kiest uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Hij komt in de regel vier maal per jaar bijeen. Van zijn vergaderingen wordt verslag gedaan in de kerkenraadsvergadering en besluiten van o.a. financiële aard worden ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd.

IV.5      Het college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de stoffelijke belangen van de streekgemeente voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Het college bestaat uit drie kerkrentmeesters, van wie er twee als ouderling-kerkrentmeester deel uit maken van de kerkenraad. Tevens beschikt het college van kerkrentmeesters over een kerkelijk ontvanger. In de ‘Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum’ zijn de specifieke taken en verantwoordelijkheden nader omschreven. Deze regeling is als bijlage bij dit beleidsplan toegevoegd.

IV.6      Verkiezing van ambtsdragers
De verkiezing van ambtsdragers geschiedt op kerkordelijke wijze, door belijdende leden van de streekgemeente. De kerkenraad heeft zich bezonnen op het vraagstuk van ‘de vrouw in het ambt’ en heeft besloten dat het ambt in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift alleen door mannelijke belijdende leden van de gemeente kan worden vervuld.
               Bij het ontstaan van vacatures in de kerkenraad, hetzij door periodiek aftreden volgens een daartoe bij te houden rooster, hetzij door tussentijds aftreden, worden belijdende leden van de streekgemeente opgeroepen namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten om in het betreffende ambt te dienen. Personen die door tien of meer belijdende leden worden ingediend en door de kerkenraad verkiesbaar worden geacht, worden automatisch op een kieslijst geplaatst. Wanneer de kieslijst meer namen bevat dan het aantal vacatures groot is, zal de kerkenraad overgaan tot het houden van een verkiezingsavond. Wanneer het aantal namen gelijk is aan het aantal vacatures gaat de kerkenraad over tot benoeming van de ambtsdragers, zonder het houden van een verkiezingsavond. De kerkenraad is vrij aan een kieslijst namen toe te voegen van broeders die hij gekozen of benoemd zou willen zien.

IV.7      Verkiezing van een predikant
Wanneer er een predikantsvacature ontstaat, volgt de kerkenraad de kerkordelijke voorschriften om te komen tot het uitbrengen van een beroep. Tot die voorschriften behoren onder meer het instellen van een beroepingscommissie, alsook het bieden van de gelegenheid tot het indienen van namen van predikanten die men geschikt acht om in de vacature beroepen te worden. De beroepingscommissie zal in onze gemeente bestaan uit vijf door de kerkenraad aangewezen kerkenraadsleden en vier gemeenteleden, welke laatsten uit de belijdende leden verkozen worden op een gemeenteavond, en waarvan er bij voorkeur één of meer behoren tot de huisgemeente van Saaksum. De beroepingscommissie doet na haar werkzaamheden een aanbeveling aan de kerkenraad. Als de kerkenraad deze aanbeveling overneemt, belegt die een gemeenteavond waarin de belijdende leden van de streekgemeente worden verzocht zich middels een verkiezing over de voordracht van de kerkenraad uit te spreken. Wanneer 75% van de aanwezige stemgerechtigde leden de voordracht steunt, wordt overgegaan tot het uitbrengen van een beroep.

IV.8      Moderamen
De kerkenraad kiest jaarlijks uit zijn midden een moderamen. In het moderamen hebben ten minste zitting de predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor, en stelt de agenda op. Bovendien vormt het moderamen als het ware het dagelijks bestuur dat besluiten kan nemen in dringende gevallen. Het moderamen legt dan in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering verantwoording af.

IV.9      Commissie van Bijstand
Het college van kerkrentmeesters wordt bijgestaan door een commissie van bijstand, bestaande uit drie belijdende gemeenteleden. In deze commissie worden zaken van kerkrentmeesterlijke aard besproken. Doel hiervan is het draagvlak van beleidsbeslissingen te vergroten. Aanvulling of opvolging van commissieleden vindt plaats door middel van een stemming door belijdende leden van de gemeente. Commissieleden kunnen alleen verkozen worden uit belijdende leden van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum. In de geest van het gestelde in paragraaf IV.6 worden kandidaten verkozen uit belijdende mannelijke lidmaten.

IV.10    Stichting tot Behoud van de Hervormde Kerk Noordhorn
De Stichting tot Behoud van de Hervormde gemeente Noordhorn heeft bestuursleden die worden benoemd conform het gestelde in de stichtingsakte. In deze akte staat vermeld dat het bestuur uit kerkenraadsleden en leden van de commissie van bijstand bestaat. Deze Stichting heeft als doel, het inzamelen van gelden, specifiek voor het kerkgebouw. Dit doet zij door werving van donateurs.


V         Prediking en eredienst

V.1       Prediking
Van de predikant wordt verwacht dat hij een Bijbelgetrouwe, eenvoudige schriftuitleg hanteert, toegepast op het geloofsleven van jong en oud, apostolair toegespitst. Dit vraagt van de predikant, zowel in Noordhorn als in Saaksum, een eenvoudige verkondiging met een bevindelijke inslag. Naast de Bijbelgetrouwe schriftuitleg en de oproep tot bekering en geloof is er de heenwijzing naar het verzoenende werk van Christus. Hierbij zijn de Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God en (daarop gebaseerd) de Drie Formulieren van Enigheid uitgangspunt. Binnen de verkondiging wordt de gemeente gewezen op de noodzaak te leven vanuit en door de Heilige Geest.

V.2       Liturgie en eredienst
In Noordhorn worden er elke zondagmorgen en zondagavond kerkdiensten gehouden, in Saaksum alleen op zondagmorgen. Daarnaast vinden er erediensten plaats op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Bid- en Dankdag, en op Oude- en Nieuwjaarsdag. Op Tweede Kerstdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag wordt er meestal een zangdienst gehouden in Noordhorn.  De organisatie hiervan berust bij één de leden van de gemeente, in overleg met de predikant, waarbij participatie van de jeugd wordt nagestreefd. In de maand september vindt een dienst plaats in het kader van de opening  van het winterwerk. In de maand mei vindt een dienst plaats in het kader van de einde van het winterwerk. In deze laatstgenoemde dienst wordt een bijdrage geleverd door de kinderen van de zondagsschool met het zingen van enkele liederen. Tevens wordt van hen die de zondagsschool verlaten afscheid genomen, een bijbel meegegeven en worden zij uitgenodigd om vanaf het volgende seizoen de catechisaties te bezoeken. Verder achten we het van belang dat de predikant de jongeren van onze gemeente bij eredienst en prediking betrekt. Dat zal hij over het algemeen doen door hen in de preek persoonlijk en concreet aan te spreken; daarnaast is er de mogelijkheid de jeugd te betrekken bij de voorbereiding van een eredienst, bijvoorbeeld door aanlevering van een thema of het helpen ontwikkelen van gedachten bij een bepaald onderwerp.

In het algemeen zien de erediensten van streekgemeente er als volgt uit:
 • Voorafgaande aan de dienst spreekt de ouderling van dienst in de consistoriekamer een ambtsgebed uit voor predikant en gemeente.
 • Na binnenkomst van de kerkenraad in de kerkzaal begroet de dienstdoende ouderling de gemeente. In het geval van een overlijden van een gemeentelid zingt de gemeente staande een lied.
 • De dienstdoende ouderling doet de mededelingen, waarin o.a. de berichten van ziekte, geboorte, overlijden en ziekenhuisopname worden gedaan.
 • Na het introïtuslied begeleidt hij de voorganger naar de preekstoel, waar het stil gebed plaatsvindt. Tijdens stil gebed, votum en groet staat de gemeente.

De orde van dienst bestaat in de regel uit de volgende vaste onderdelen:
 • Votum en zegengroet.
 • Samenzang
 • In de morgendienst lezing van de Tien Geboden, uit Exodus 20 of Deuteronomium 5, gevolgd door de samenvatting van de Heere Jezus. In de avonddienst of diensten op bijzondere dagen, lezing van één van de geloofsbelijdenissen.
 • Samenzang
 • Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezing
 • Collecte
 • Samenzang
 • Woordverkondiging
 • Samenzang (aansluitend wordt één maal per maand gecollecteerd voor de instandhouding van de predikantsplaats).
 • Dankgebed.
 • Slotzang (zo mogelijk staande).
 • Zegen.

Bij het uitgaan van de kerkdienst wordt er opnieuw een collecte gehouden. De dienst wordt afgesloten in de consistoriekamer, waar de ouderling van dienst een dankgebed uitspreekt.

Tijdens de erediensten wordt gebruik gemaakt van de Bijbel in Herziene Statenvertaling en wordt gezongen uit de ‘oude’ Psalmberijming van 1773 en de Hervormde Bundel van 1938. Ook is er een eigen bundel met daarin ongeveer 50 liederen waaruit in de erediensten gezongen kan worden. In de regel laat de predikant éénmaal per dienst een gezang of lied zingen. Er wordt naar gestreefd de avonddiensten het karakter van een leerdienst te geven, waarbij in de regel een gedeelte uit de belijdenisgeschriften wordt behandeld.
               Rondom de nationale gedenkdagen in de maand mei (Koningsdag, 4 en 5 mei) wordt het nationale volkslied (het Wilhelmus) gezongen. Evenzo wordt rondom het Kerstfeest het ‘Ere zij God’, en rondom het gedenken van de Kerkhervorming ‘het Lutherlied’ gezongen.

V.3       Instructies voor gastpredikanten
In de week voorafgaand aan de dienst waarin een gastpredikant voorgaat wordt deze middels een door de kerkenraad vastgesteld schrijven op de hoogte gebracht van de wijze waarop we in Noordhorn en Saaksum aan onze eredienst gestalte geven. Kort voor de betreffende zondag wordt door de preekvoorziener contact opgenomen met de predikant met het oog op het doorgeven van de liturgie aan kosters en organisten.

V.4       Formulieren
Bij doop, belijdenis, avondmaal, huwelijk en bevestiging van ambtsdragers wordt gebruik gemaakt van de ‘Liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie’ in de hertaalde editie.

V.5       Heilige Doop
De Heilige Doop is een teken en zegel van de afwassing van onze zonden door het bloed van de Heere Jezus Christus. In de regel gebeurt dit, naar analogie van de besnijdenis onder het Oude Verbond (Hand. 2:39), aan kleine kinderen van de gemeente, al staat de Doop ook open voor hen die op latere leeftijd het geloof in de Heere Jezus Christus hebben ontvangen.
               Voor de kerkenraad betekent dit, dat na ontvangst van het verzoek tot de doopbediening, de predikant, of in een vacante periode de consulent, en een wijkouderling bij de ouders/verzorgers thuis een zogenaamd doopbezoek brengen. In dit bezoek wordt het doopformulier uitgelegd en besproken.
Van de doopouders en/of verzorgers wordt een kerkelijk meelevende levenswandel verwacht, die zich o.a. uit in het bezoeken van de erediensten. Verzoeken tot bediening van de doop, gedaan door geboorteleden, doopleden of belijdende leden van onze streekgemeente worden in principe niet geweigerd. Echter, wanneer van kerkelijke meelevendheid weinig of geen sprake is, zullen één of meerdere pastorale gesprekken plaatsvinden. Om de betekenis van het sacrament en de praktische consequenties hiervan te benadrukken, wordt in het doopgesprek in voorkomende gevallen de suggestie gedaan openbare belijdenis van het geloof af te leggen.

V.6       Heilig Avondmaal
Ook wordt in onze gemeenten het Heilig Avondmaal bediend. Is de Heilige Doop een teken en zegel van de inlijving door God de Vader in de gemeente als Zijn huisgezin, het Heilig Avondmaal is het teken en zegel van de voortdurende verzorging door God de Vader van hen die Hij in Zijn huisgezin heeft opgenomen. In het Avondmaal oefenen wij de heerlijke gedachtenis van het bitter lijden en sterven van onze Zaligmaker Jezus Christus, die Zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten vastspijkeren, opdat Hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten, en opdat Hij door Zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening zou bevestigen.
               Tot het Heilig Avondmaal zijn gerechtigd en geroepen zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd. Tot het Heilig Avondmaal worden toegelaten zij die belijdenis van het geloof hebben afgelegd en die niet onder censuur staan. Deze criteria gelden ook voor hen die geen lid van zijn van onze gemeente, maar wel aangeven aan de bediening van het Heilig Avondmaal te willen deelnemen. Bij de bediening van het Avondmaal wordt er door de ouderlingen op toegezien dat deze qua kerkelijke tucht ordelijk verloopt.
               Gedurende de bediening wordt de predikant bijgestaan door één van de diakenen.
Het Heilig Avondmaal wordt in onze beide gemeenten vier maal per jaar bediend, waarbij de bediening zoveel als mogelijk over de vier kwartalen van het kalenderjaar wordt verspreid. De eerste bediening in het kalenderjaar vindt steevast plaats in de Stille Week. Dan vieren we het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag in Saaksum en op Goede Vrijdag in Noordhorn.
               Op de zondag voorafgaande aan de bediening wordt een dienst van voorbereiding gehouden. Gedurende deze voorbereidingsdienst wordt het eerste gedeelte van het formulier tot de bediening van het Heilig Avondmaal gelezen. In de week voorafgaande aan het Heilig Avondmaal wordt er censura morem gehouden. Dat wil zeggen dat de kerkenraad de gemeente gelegenheid biedt vragen of bezwaren bij belijdenis of wandel van gemeenteleden kenbaar te maken. In Noordhorn is de dienst volgend op de Avondmaalsviering een dienst van dankzegging. Gelijktijdig met de bediening van het Avondmaal in het kerkgebouw kan, op verzoek van een gemeentelid, het huisavondmaal bediend worden door een ouderling.

V.7       Belijdenis van het geloof
Gedurende het winterseizoen wordt gelegenheid gegeven tot het volgen van belijdeniscatechisatie. Als een belijdeniscatechisant te kennen geeft openbare belijdenis van het geloof te willen afleggen, zal de kerkenraad een bijeenkomst beleggen, waarin de verkregen geloofskennis en levenswandel kunnen worden getoetst. Op basis hiervan kan de kerkenraad de catechisant toelaten tot het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis, alsook tot het ontvangen van het Heilig Avondmaal. De kerkenraad stimuleert nieuwe belijdende leden om deel te nemen aan kring- of verenigingswerk binnen de gemeente.

V.8       Huwelijksbevestiging
Met enige regelmaat worden in de eredienst van onze gemeente ook huwelijken bevestigd en ingezegend. Dit is iets waarin wij ons allen zeer verblijden, aangezien het huwelijk van man en vrouw een beeld is van het huwelijk tussen Christus en de gemeente (Efeze 5). Het verzoek om bevestiging en inzegening van het huwelijk kan worden gedaan door alle geboorte-, doop- en belijdende leden van de kerk. Dit verzoek dient minimaal drie weken voor de huwelijksdatum te worden ingediend bij de scriba. Aan de gemeente wordt in de afkondigingen voorafgaande aan de eredienst bekend gemaakt wie huwelijksbevestiging en inzegening heeft aangevraagd. Voordat de huwelijksinzegening plaatsvindt, nodigt de predikant het bruidspaar uit tot een of meerdere pastorale gesprekken over het huwelijk naar aanleiding van het huwelijksformulier. Bij de huwelijksbevestiging en -inzegening wordt gebruik gemaakt van de ‘hertaalde formulieren uit de gereformeerde traditie’. Betreft het geboorte-, doop- of belijdende leden van de eigen gemeente dan wordt het kerkgebouw voor de huwelijksdienst kosteloos ter beschikking gesteld, en schenkt de kerkenraad namens de gemeente een huwelijksbijbel.

V.9       Huwelijksbevestiging na scheiding of samenwonen
In pastoraat, catechese en prediking staat de verhouding met God voorop, maar dienen de vraagstukken aangaande huwelijk, alleen-zijn en seksualiteit niet uit het oog te worden verloren. Deze aspecten vormen een belangrijk onderdeel van de persoonlijke levensheiliging; bovendien is het huwelijk een weerspiegeling zijn van de band van Jezus Christus met Zijn gemeente. Wij belijden dat het huwelijk tussen één man en één vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van één man en één vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten. Ondertussen zien wij dat er mensen zijn die worstelen met homoseksuele gevoelens; uiteraard willen we te allen tijde op een pastorale wijze met hen in gesprek gaan.
               In situaties waarin sprake is van echtscheiding, echtbreuk en hertrouwen past de kerkenraad nederigheid, voorzichtigheid, barmhartigheid en gehoorzaamheid. In deze gevallen, waarin de gebrokenheid van het leven naar voren komt, moet de kerkenraad steeds per situatie een beslissing nemen. In dit alles stellen we ons afhankelijk van God en Zijn Woord. Uit Deuteronomium 24:1-4 blijkt dat de Heere God rekening houdt met ‘de hardheid van ons hart’. Hij weet van de gebrokenheid van ons leven. Hiermee wordt de zonde niet goedgepraat, maar aan de orde gesteld en wordt er een Bijbelse weg van herstel geboden. Hertrouwen na scheiding is dan ook op grond van Gods Woord niet uitgesloten; kerkelijke bevestiging is dus mogelijk. De kerkenraad zal op pastorale wijze met betrokkenen in gesprek treden, zowel bij een dreigende scheiding als bij een tweede huwelijk.
               In situaties waarin sprake is van ongehuwd samenwonen, wil de kerkenraad enerzijds pastorale voorzichtigheid en anderzijds gehoorzaamheid aan Gods Woord betrachten. In het licht van het bijbels getuigenis achten wij een gezegend samenwonen van man en vrouw alleen dan mogelijk, wanneer dit samenwonen is bezegeld tot een verbond. Zo kunnen we in de Bijbel lezen hoe de liefde van Jakob en Rachel niet eerder werd bekroond dan nadat hun huwelijk was bevestigd (Genesis 29). In de Bijbel wordt het huwelijk voorgesteld als een verbond, dat wordt gesloten in een formele procedure waarbij de HEERE getuige is (Maleachi 2:14). Tegen de achtergrond van een cultuur die ook toen reeds werd gekenmerkt door grote vrijheden op relationeel gebied, klinkt in de Bijbel de aansporing ‘Laat het huwelijk bij allen in ere zijn’ (Hebreeën 13:4). De kerkenraad meent dat deze aansporing ook in de tijd waarin wij leven onverminderd van kracht blijft en daarom richtinggevend moet zijn voor onze levenspraktijk als christenen vandaag. Wel beseft de kerkenraad dat onze gemeente ook leden kan bevatten, die hierin een andere weg gaan dan die ons in de Bijbel wordt beschreven. We nemen ons voor in voorkomende gevallen op pastorale wijze het gesprek met onze gemeenteleden te zoeken. In dit gesprek willen we zowel onze hartelijke verbondenheid met alle mensen tot uitdrukking brengen, alsook de bijbelse kijk op het huwelijk uiteenzetten, in de hoop dat we onze gemeenteleden ertoe kunnen bewegen om een huwelijk aan te gaan. Van onze belijdende leden en ook van hen die aangeven binnen onze gemeente belijdenis van het christelijk geloof te willen afleggen, verwachten we dat zij zich conformeren aan hetgeen ons in de Bijbel wordt bevolen.  Mocht het zo zijn dat mensen naar aanleiding van een gesprek een huwelijk willen aangaan, dan wil de kerkenraad hieraan zijn volle medewerking geven, en zal het betreffende huwelijk worden bevestigd en ingezegend in een eredienst binnen onze gemeente.

V.10     Overlijden
Als een geboorte-, doop- of belijdend lid is overleden stelt de gemeente het kerkgebouw alsook De Wegwijzer ter beschikking voor het houden van een rouwdienst. Uitgangspunt is dat de dienst wordt geleid door de eigen predikant (of consulent), die deze dienst voorbereidt in samenspraak met de nabestaanden. In de dienst wordt de predikant bijgestaan door de ouderling en een diaken. De begrafenisplechtigheid wordt door de predikant afgesloten.
 
V.11     Crematie

Ons lichaam is niet van onszelf, maar door God geschapen. In dat lichaam horen wij God en Christus groot te maken. Bij crematie gaat het ten diepste om de miskenning van het door God geschapen lichaam. Achter het begraven worden gaat deze symboliek schuil: het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het begraven worden hoort bij de opstanding van de doden in onverderfelijkheid (1 Kor. 15:1-3). Het Bijbelse gebruik van begraven mag nooit worden ingeruild voor de heidense gewoonte van cremeren. Het graf is voor christenen niet het einde, want bij de begrafenisplechtigheid zien we in het geloof vooruit naar de opstanding der doden (Openbaring 21). Op Bijbelse gronden kunnen wij crematie daarom niet aanvaarden. Voor de crematieplechtigheid kunnen en willen we dan ook geen verantwoordelijkheid dragen. Wel is het mogelijk voorafgaand aan de crematie een dienst van Woord en gebed te houden in ons kerkgebouw of De Wegwijzer.

V.12     Fotograferen tijdens de diensten
Bij sommige diensten als bijvoorbeeld trouw- en doopdiensten maakt men graag foto- en/of video-opnamen in de kerk. Dit is toegestaan mits zonder flits en vanaf een vast punt in de kerk. De predikant zal dit tevoren aan de betrokkenen kenbaar maken, de ouderling van dienst zal er op toezien dat een en ander ordelijk verloopt.
 


VI        Pastoraat
 
VI.1      Bezoekwerk predikant
Als herder van de gemeente heeft de predikant met behulp van de ouderlingen de taak pastoraal om te zien naar de leden van de gemeente. Dit gebeurt in de vorm van het bezoeken van verstandelijk/lichamelijk gehandicapten, (langdurig) zieken, thuis en in het ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis. Ook brengt hij verjaardagsbezoeken bij gemeenteleden ouder dan 75 jaar, en legt hij bezoek af ter gelegenheid van huwelijksjubilea van 25, 40 en 50 jaar, en elke 5 jaar daarna. Voorts is er ook nog het huisbezoek in verband met doop, belijdenis, huwelijk en overlijden, het bezoeken van benoemde of opnieuw te bevestigen ambtsdragers, nieuw ingekomen doop- en belijdende leden, en van jongeren die hun studie aan de middelbare school of een hogere opleiding met succes hebben afgerond. Predikant en ouderlingen stemmen met elkaar onderling af wie zij bezoeken en wanneer.

VI.2      Bezoekwerk ouderlingen
Gedurende het winterseizoen leggen de ouderlingen huisbezoeken af bij belijdende  gemeenteleden en meelevende doop- en geboorteleden in hun wijk. In de regel gaan beide wijkouderlingen samen op bezoek. Het doel van de huisbezoeken is ‘het zwakke te versterken, het zieke te genezen, het gebrokene te verbinden, het afgedwaalde terug te brengen, en het verlorene te zoeken’[4]. Om deze herderlijke taken te kunnen volbrengen, zullen de broeders proberen met alle aanwezigen een gesprek te voeren over de dingen van het geloof en het leven met de Heere Jezus Christus. Uiteraard zal het gesprek daarnaast ook gaan over de persoonlijke omstandigheden van de gemeenteleden. Ons doel moet altijd zijn om mensen te leiden tot Jezus.[5] Ten slotte kan het goed zijn om te horen welke gedachten en vragen er leven ten aanzien van het leven en werken van de gemeente. Het streven is één maal per twee jaar huisbezoek te verrichten per pastorale eenheid, terwijl de ouderen jaarlijks bezoek ontvangen.


VII       Vorming en toerusting

VII.1     Algemeen
Wanneer bekering en geloof door de Heere God worden gewerkt in ons hart, dient het geloofsleven ook gevoed en onderhouden te worden. Door onze goede God zijn wij mensen bedacht met grote ‘talenten’, en dienen we hiermee werkzaam te zijn, om ze te doen toenemen.[6] Om deze groei te stimuleren worden in onze gemeente verschillende  activiteiten van vorming en toerusting aangeboden. Zo kennen we voor de kinderen de zondagschool, en voor de jeugd de catechese en het clubwerk. Voor volwassen leden van onze gemeente zijn er een Bijbelkring, een gesprekskring, een ochtendvrouwenkring, een gebedskring, een jonge gezinnenkring en een vrouwenvereniging. Bovendien wordt jaarlijks een gemeenteavond belegd met een toerustingskarakter.
 
VII.2     Jeugdwerk
Het jeugdwerk is met name bedoeld voor jongeren binnen de kerkelijke gemeente, maar ook jongeren van daarbuiten zijn van harte welkom. Het doel van het jeugdwerk is jonge mensen te vormen en hen bewust te maken van de inhoud van het geloof en het leven met de Heere Jezus Christus. Uitgangspunt en richtsnoer zijn hierbij de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. We beschouwen het als de verantwoordelijkheid van de ouders om hun gedoopte kinderen te stimuleren deel te nemen aan de verschillende vormen van jeugdwerk. Van onze predikant wordt verwacht dat hij de leidinggevenden in het jeugdwerk toerust met het oog op hun taak. De kerkenraad bewaart het contact door het jeugdwerk te bezoeken, volgens een door de kerkenraad op te stellen bezoekschema.
               De kerkenraad van de streekgemeente heeft de uitvoering van het jeugdwerk overgedragen aan de jeugdraad. De jeugdraad wordt gevormd door afgevaardigden van de zondagschool en de clubs. Namens de kerkenraad hebben zitting de predikant en een ander kerkenraadslid. Een van hen is voorzitter. Zowel predikant als kerkenraadslid fungeren als klankbord voor de jeugdraad. De jeugdraad fungeert als schakel tussen jeugd en kerkenraad en is als zodanig aan de kerkenraad verantwoording verschuldigd. De diaconie beheert de financiën voor het jeugdwerk. Voor de financiering van het jeugdwerk van de eigen gemeente houdt de diaconie twee maal per jaar een collecte. Eventuele tekorten worden door de diaconie aangevuld. Tevens heeft de jeugdraad een secretaris die de notulen en de correspondentie verzorgt. De aanstelling van leiding voor het jeugdwerk blijft de eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 
VII.3     Zondagschool

De zondagschool is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van plusminus vier tot en met twaalf jaar. Hierbij is ieder kind welkom. De zondagschool ziet het als haar taak kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie. De zondagschool heeft een aantal leidinggevenden en assistenten voor twee leeftijdsgroepen. De laatste jaren dringt steeds meer het besef door dat de Bijbel- en feitenkennis afneemt. De zondagschool streeft er naar deze Bijbelse feitenkennis te verbeteren. Daartoe zijn er methoden ingevoerd die het leren van de Bijbelboeken en psalmversjes bevorderen. De zondagschool gebruikt een beloningssysteem om dit leren te stimuleren. De leidinggevenden hebben regulier contact met de predikant om allerlei zaken rondom het les- en leidinggeven te bespreken. De zondagschool is aangesloten bij de Nederlandse Hervormde Zondagsscholenbond op Gereformeerde Grondslag. De zondagschool heeft een eigen bestuur met voorzitter, secretaris en penningmeester. Het grootste deel van de inkomsten wordt verkregen door middel van een ‘kerstcollectelijst’. De zondagsschoollessen worden na het einde van de morgendienst van 11 tot 12 uur gegeven in ‘de Wegwijzer‘, met uitzondering van de zondagen dat het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
 
VII.4     Clubwerk

We streven ernaar om voor de diverse leeftijdsgroepen een vorm van clubavonden aan te bieden. De invulling van de clubavond bestaat uit Bijbelstudie en ontspanning; de leiding berust bij één of meer gemeenteleden. Afhankelijk van de aanwezigheid van jongeren in de verschillende leeftijden wordt gekeken of het clubwerk voor de desbetreffende categorie doorgang kan vinden.

VII.5     Catechese
Aan de jonge leden van de gemeente vanaf 12 jaar wordt door de predikant kerkelijk onderricht gegeven. Het doel van de catechese is dat de jeugd van de gemeente de Heere God (beter) leert kennen. Zodoende zit er in dit kerkelijk onderwijs zowel een kennis- als een ervaringsaspect. Het overdragen van kennis van Schrift, belijdenis en kerkgeschiedenis gaat samen met het onderlinge gesprek over wie God is en voor ons mensen wil zijn. We hopen en bidden dat de catechisant na het volgen van een aantal jaren reguliere catechese de Naam van de Heere Jezus Christus ten overstaan van de gemeente wil belijden, en zodoende openbare belijdenis van het geloof wil afleggen.

VII.6     Bijbelkring
Deze kring komt eenmaal per drie weken samen om onder leiding van de predikant een Bijbelgedeelte te bespreken, meestal aan de hand van een Bijbelstudieboek. De kringbijeenkomst, die bestaat sinds ca. 1950, vindt plaats in ‘De Wegwijzer’.
 
VII.7     Vrouwenvereniging ‘In liefde dienende’

Deze vereniging komt sinds 1933 eenmaal per veertien dagen bijeen in de ‘Wegwijzer’ en staat onder leiding van een uit het midden van de vereniging gekozen presidente en overige bestuursleden. De verenigingsavond kent een vaste indeling. Het eerste deel van de avond betreft een Bijbelstudie aan de hand van materiaal uit het blad ‘De Hervormde Vrouw’ dat wordt uitgegeven door de Bond van Nederlandse Hervormde vrouwenverenigingen op gereformeerde grondslag. Het tweede deel van de avond wordt ingevuld door middel van een vrije bijdrage.

VII.8     Gesprekskring
Deze kring, die bestaat sinds 1965, komt eenmaal per maand samen. Enkele gemeenteleden ontmoeten elkaar onder leiding van een gemeentelid om met elkaar aan Bijbelstudie te doen, met als doel gesterkt te worden in het geloof. In deze kring wordt thematisch gewerkt, aan de hand van een gezamenlijk overeengekomen artikelenserie of boek. De samenkomsten vinden bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis plaats en worden afgesloten met kringgebed.
 
VII.9     Ochtendvrouwenkring

Deze kring is gestart in 1992 en komt eenmaal per maand bij elkaar. Het is een initiatief van enkele dames uit de gemeente om als vrouwen specifieke onderwerpen te behandelen waar zij mee te maken krijgen. In deze kring wordt thematisch gewerkt aan de hand van een gezamenlijk overeengekomen artikelenserie of boek. De leiding wordt onderling verdeeld en de samenkomsten vinden bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis plaats.
 
VII.10   Gebedskring

Eenmaal per maand komt na afloop van de dienst op zondagavond in ons kerkgebouw een gebedskring bijeen. In deze kring worden zaken van onze gemeente, het persoonlijke leven en van kerk en maatschappij in gebed bij de Heere God gebracht.

VII.11   Jonge gezinnenkring
In het seizoen 2019-2020 is een jonge gezinnenkring gestart. Er blijkt behoefte te zijn aan toerusting om in deze jachtige en steeds meer seculiere tijd kinderen op te voeden bij Gods Woord en tot Zijn eer. Het is goed om elkaar daarin te ondersteunen en bemoedigen. De bijeenkomsten worden bij toerbeurt bij elk van de deelnemers thuis gehouden. We zijn dankbaar voor het materiaal dat de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond heeft ontwikkeld op het gebied van geloofsopvoeding.VIII      Missionaire roeping

VIII.1    Algemeen
Wanneer wij ons als christenen tot onze verwondering geroepen mogen weten uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, en wanneer wij door de werking van Woord en Geest worden overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde, dan horen wij in het Evangelie ook, dat wij als lerende gemeente worden geroepen om in de wereld een ‘lichtend licht’ en een ‘zoutend zout’ te zijn[7]. ‘Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn’[8].[7] Dit missionair perspectief is zowel een werkelijkheid als een roeping. Het is Christus die Zijn gemeente tot een lichtend licht maakt, door het werk van Zijn Geest in het hart. En het is de gemeente die het bevel van de Meester leert gehoorzamen, als Hij haar roept en zegt: ‘Gaat dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb in acht te nemen’. Met deze roeping gaat een heerlijke belofte gepaard: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding der wereld’[8]. Uit deze kostelijke woorden mogen wij als leden van Christus’ gemeente opmaken dat wij geroepen zijn om Zijn evangelie daadwerkelijk te delen met allen die wij op ons pad ontmoeten en die het nog niet kennen. Hier ligt een belangrijke taak voor onze gemeente.

VIII.2    Evangelisatiecommissie
Binnen onze streekgemeente is een evangelisatiecommissie actief die probeert om deze hoge apostolaire roeping concreet gestalte te geven. Deze commissie heeft zich de laatste jaren geconcentreerd op de vraag hoe wij kerk kunnen zijn ‘voor de buurt’. Dit heeft geresulteerd in verschillende initiatieven, zoals het present zijn op de Jaarmarkt van Noordhorn en het organiseren van een nieuwjaarsborrel en zangavonden in de kerk. Ook bezorgen de commissieleden bij een aantal vaste adressen het evangelisatieblad ‘Echo’. Als commissie en als gemeente in haar geheel hebben we ons blijvend te bezinnen op onze roeping voor onze omgeving.


IX        Beleidsvoornemens

Naast al het bovenstaande dat op dit moment het beleid van onze gemeente vormt, zijn er verschillende onderwerpen waar de kerkenraad zich op dit moment of in de toekomst mee bezig (zal) houden, en die zich t.z.t. mogelijk in beleid zullen vertalen.
 • Nog uit de periode van een vorig beleidsplan stamt de vraag hoe om te gaan met de tucht ten aanzien van het Heilig Avondmaal. Concreet werd in dat beleidsplan verwezen naar de kerkorde van de Nederlandse Hervormde kerk waarin werd gesproken over de taak van de kerkenraad om erop toe te zien “dat niet tot de dis des Heeren toegaan, die daarvan geweerd moet worden.” (Kerkorde NHK, Ordinantie 105-2). Ook de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland kent bepalingen over het opzicht over belijdenis en wandel van leden en ambtsdragers van de kerk (Ord 10-6). Het lijkt verstandig dat de kerkenraad zijn verantwoordelijkheid hierin helder voor ogen probeert te krijgen.
 • De kerkenraad heeft zich uitgebreid beziggehouden met Weerklank, een nieuwe psalmen en gezangenbundel die is uitgegeven binnen de kring van de Gereformeerde Bond. Nadat de gemeente in de erediensten kennis heeft gemaakt met deze bundel, willen we als kerkenraad een definitief besluit nemen over het al dan niet vrijgeven van deze bundel t.b.v. de gemeentezang.
 • De kerkenraad signaleert dat een bepaalde groep jongvolwassenen moeilijk aansluiting vindt bij een bestaande kring of vereniging binnen onze gemeente. Daarom is het voornemen om na te denken over de vraag of er voor deze doelgroep van jongvolwassen belijdende en doopleden iets zou moeten worden georganiseerd.
 • Als gemeente hebben wij op dit moment een redelijk goed werkende website: www.hervormdnoordhorn.nl. We denken echter dat de site meer te benutten is dan we op dit moment doen.
 
 
[1] Samenvatting Ordinantie 10 kerkorde 1951.
[2] Veel informatie uit deze paragraaf gaat terug op het boek van W. Friso, In en om de kerk van Noordhorn, Bedum: uitgeverij Profiel, 1992.
[3] Artikel V.3, kerkorde PKN.
[4] N.a.v. Ezechiël 34:4.
[5] Johannes 1:34.
[6] Mattheüs 25:14-30.
[7] Mattheüs 5:14.
[8] Mattheüs 28:20.

 
terug